bảo hiểm y tế

  1. W

    Help! Tiền thuế và bảo hiểm y tế cao

    Mình ở nhật năm thứ 3 và đang học senmon . vừa rồi mình nhận thông báo 市民税 nói mình thu nhập ( 給与所得)120man (1203200yên) và thuế là 88700 yên. Lại còn thêm cái 国民健康保険税 gửi hóa đơn 13man 9 sen (139600yen).theo các bài viết ở đây thì thế là quá cao. Có senpai nào hiểu về cái này thì chỉ cho mình...
Top