the smbc

  1. H

    Hỏi Thanh toán credit smbc có những cách nào

    Admin cho mình hỏi một chút về vấn đề thanh toán thẻ credit cua smbc. Hiện tại mình đang dùng thẻ credit smbc nhưng tk liên kết để thanh toán lại là tk chi nhánh của smbc(stk 0313885) -Bây giờ mình thanh toán phải gửi vào stk trên à gửi trước ngày thanh toán có được không hay phải đúng ngày. -...
Top