xun giúp về thủ tục bảo lãnh gia đình

  1. Anhtit

    Hỏi Hồ sơ bảo lãnh vợ và con sang Nhật.

    Xin mọi người giúp cho về việc mình muốn tự làm hồ sơ bảo lãnh cho vợ và con sang Nhật theo diện kỹ sư. Nhưng trong mẫu đơn Admin có hướng dẫn, vẫn có chỗ mình không hiểu. Như mục 22 ở đây chọn là 大学 hay その他. Và mục 2-2. 2-3 của tờ số 3 điền địa chỉ của mình hay của công ty ! Admin có ghi mục...
Top