thuc_tap_sinh

  1. N

    Đình chỉ tiếp nhận thực tập sinh từ 5 công ty của Việt nam

    Hôm nay tác giả xin đưa một tin rất cấp bách về tình hình cái gọi là Thực tập Sinh Việt nam ở Nhật bản. Đó là tin đình chỉ tiếp nhận thực tập sinh từ 5 công ty Việt nam. Trong bối cảnh có rất nhiều thực tập sinh sau khi sang Nhật đã tự ý trốn ra ngoài và có nhiều hành vi phạm tội trên đất nước...
Top